DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
16768 06-07-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 75478
05540
74972
00423
79209
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 75xxx 05xxx 74xxx 00xxx 79xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx478 xxx540 xxx972 xxx423 xxx209 80,000៛
16767 06-07-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 41488
07141
38292
52347
44355
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 41xxx 07xxx 38xxx 52xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx488 xxx141 xxx292 xxx347 xxx355 80,000៛
16766 06-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 72186
39306
08603
33662
18808
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 72xxx 39xxx 08xxx 33xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx186 xxx306 xxx603 xxx662 xxx808 80,000៛
16765 05-07-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 85244
10078
76708
76540
49503
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 85xxx 10xxx 76xxx 76xxx 49xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx244 xxx078 xxx708 xxx540 xxx503 80,000៛
16764 05-07-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 76571
25494
49267
22133
35065
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 76xxx 25xxx 49xxx 22xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx571 xxx494 xxx267 xxx133 xxx065 80,000៛
16763 05-07-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 37255
72586
78202
22080
68494
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 37xxx 72xxx 78xxx 22xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx255 xxx586 xxx202 xxx080 xxx494 80,000៛
16762 05-07-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 30958
69782
07009
40088
43147
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 30xxx 69xxx 07xxx 40xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx958 xxx782 xxx009 xxx088 xxx147 80,000៛
16761 05-07-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56441
91840
94834
50557
98572
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 91xxx 94xxx 50xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx441 xxx840 xxx834 xxx557 xxx572 80,000៛
16760 05-07-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40146
71671
14199
56258
69964
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 71xxx 14xxx 56xxx 69xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx146 xxx671 xxx199 xxx258 xxx964 80,000៛
16759 05-07-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36716
91334
85498
92049
86557
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 91xxx 85xxx 92xxx 86xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx716 xxx334 xxx498 xxx049 xxx557 80,000៛
16758 05-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 89411
64111
54894
02166
28760
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 89xxx 64xxx 54xxx 02xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx411 xxx111 xxx894 xxx166 xxx760 80,000៛
16757 04-07-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 24103
95054
23648
26736
51338
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 24xxx 95xxx 23xxx 26xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx103 xxx054 xxx648 xxx736 xxx338 80,000៛
16756 04-07-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 02977
29965
15235
61769
65095
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 02xxx 29xxx 15xxx 61xxx 65xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx977 xxx965 xxx235 xxx769 xxx095 80,000៛
16755 04-07-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25406
29043
81166
66814
76063
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 29xxx 81xxx 66xxx 76xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx406 xxx043 xxx166 xxx814 xxx063 80,000៛
16754 04-07-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 05254
27396
10904
40672
38769
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 05xxx 27xxx 10xxx 40xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx254 xxx396 xxx904 xxx672 xxx769 80,000៛
16753 04-07-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21328
10061
43400
66521
78503
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 10xxx 43xxx 66xxx 78xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx328 xxx061 xxx400 xxx521 xxx503 80,000៛
16752 04-07-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93152
52576
26377
42658
79107
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 52xxx 26xxx 42xxx 79xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx152 xxx576 xxx377 xxx658 xxx107 80,000៛
16751 04-07-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21027
29782
93114
92312
19774
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 29xxx 93xxx 92xxx 19xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx027 xxx782 xxx114 xxx312 xxx774 80,000៛
16750 04-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88610
21651
47074
19461
72088
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 21xxx 47xxx 19xxx 72xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx610 xxx651 xxx074 xxx461 xxx088 80,000៛
16749 03-07-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87906
81643
14386
55346
93852
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 81xxx 14xxx 55xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx906 xxx643 xxx386 xxx346 xxx852 80,000៛
16748 03-07-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95486
09904
61169
41023
19992
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 09xxx 61xxx 41xxx 19xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx486 xxx904 xxx169 xxx023 xxx992 80,000៛
16747 03-07-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19919
88251
76591
73221
97441
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 88xxx 76xxx 73xxx 97xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx919 xxx251 xxx591 xxx221 xxx441 80,000៛
16746 03-07-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23205
03195
98300
80202
93748
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 03xxx 98xxx 80xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx205 xxx195 xxx300 xxx202 xxx748 80,000៛
16745 03-07-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 83119
19018
05056
01960
95914
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 83xxx 19xxx 05xxx 01xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx119 xxx018 xxx056 xxx960 xxx914 80,000៛
16744 03-07-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40756
59675
96670
62290
78580
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 59xxx 96xxx 62xxx 78xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx756 xxx675 xxx670 xxx290 xxx580 80,000៛
16743 03-07-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 35708
86613
75182
88302
18098
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 35xxx 86xxx 75xxx 88xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx708 xxx613 xxx182 xxx302 xxx098 80,000៛
16742 03-07-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 79049
59260
25192
96341
35184
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 79xxx 59xxx 25xxx 96xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx049 xxx260 xxx192 xxx341 xxx184 80,000៛
16741 02-07-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 13975
45822
14583
78620
56029
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 13xxx 45xxx 14xxx 78xxx 56xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx975 xxx822 xxx583 xxx620 xxx029 80,000៛
16740 02-07-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 03007
82950
74599
38872
51496
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 03xxx 82xxx 74xxx 38xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx007 xxx950 xxx599 xxx872 xxx496 80,000៛
16739 02-07-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43029
64269
76039
22178
52153
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 64xxx 76xxx 22xxx 52xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx029 xxx269 xxx039 xxx178 xxx153 80,000៛
1 Of 195