DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
17982 03-12-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 54362
46552
39196
42104
30563
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 54xxx 46xxx 39xxx 42xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx362 xxx552 xxx196 xxx104 xxx563 80,000៛
17981 03-12-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 32267
80185
28770
22059
00212
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 32xxx 80xxx 28xxx 22xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx267 xxx185 xxx770 xxx059 xxx212 80,000៛
17980 03-12-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 59253
46671
43477
84958
80814
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 59xxx 46xxx 43xxx 84xxx 80xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx253 xxx671 xxx477 xxx958 xxx814 80,000៛
17979 03-12-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 00554
11271
58195
77653
46103
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 00xxx 11xxx 58xxx 77xxx 46xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx554 xxx271 xxx195 xxx653 xxx103 80,000៛
17978 03-12-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 52401
89956
35791
95055
54383
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 52xxx 89xxx 35xxx 95xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx401 xxx956 xxx791 xxx055 xxx383 80,000៛
17977 03-12-2020 8;00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 37706
14531
24670
62030
16860
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 37xxx 14xxx 24xxx 62xxx 16xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx706 xxx531 xxx670 xxx030 xxx860 80,000៛
17976 02-12-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 70401
91006
01654
21753
02888
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 70xxx 91xxx 01xxx 21xxx 02xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx401 xxx006 xxx654 xxx753 xxx888 80,000៛
17975 02-12-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43096
04031
35897
32508
04412
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 04xxx 35xxx 32xxx 04xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx096 xxx031 xxx897 xxx508 xxx412 80,000៛
17974 02-12-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19797
07004
75022
42625
35595
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 07xxx 75xxx 42xxx 35xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx797 xxx004 xxx022 xxx625 xxx595 80,000៛
17973 02-12-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 25715
06338
49653
76236
40314
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 25xxx 06xxx 49xxx 76xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx715 xxx338 xxx653 xxx236 xxx314 80,000៛
17972 02-12-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 11214
75571
26217
03066
02989
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 11xxx 75xxx 26xxx 03xxx 02xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx214 xxx571 xxx217 xxx066 xxx989 80,000៛
17971 02-12-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 77142
24164
69732
03896
46786
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 77xxx 24xxx 69xxx 03xxx 46xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx142 xxx164 xxx732 xxx896 xxx786 80,000៛
17970 02-12-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 82227
83177
81678
87457
53490
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 82xxx 83xxx 81xxx 87xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx227 xxx177 xxx678 xxx457 xxx490 80,000៛
17969 02-12-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 06989
72201
74220
34154
61964
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 06xxx 72xxx 74xxx 34xxx 61xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx989 xxx201 xxx220 xxx154 xxx964 80,000៛
17968 01-12-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 60503
84272
30978
81306
23347
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 60xxx 84xxx 30xxx 81xxx 23xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx503 xxx272 xxx978 xxx306 xxx347 80,000៛
17967 01-12-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34377
99608
17662
85750
00098
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 99xxx 17xxx 85xxx 00xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx377 xxx608 xxx662 xxx750 xxx098 80,000៛
17966 01-12-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 48860
06216
84486
00104
74607
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 48xxx 06xxx 84xxx 00xxx 74xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx860 xxx216 xxx486 xxx104 xxx607 80,000៛
17965 01-12-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 35828
93452
72597
61883
17818
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 35xxx 93xxx 72xxx 61xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx828 xxx452 xxx597 xxx883 xxx818 80,000៛
17964 01-12-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 28606
24332
38676
83370
96572
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 28xxx 24xxx 38xxx 83xxx 96xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx606 xxx332 xxx676 xxx370 xxx572 80,000៛
17963 01-12-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 00439
28664
26889
44797
54646
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 00xxx 28xxx 26xxx 44xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx439 xxx664 xxx889 xxx797 xxx646 80,000៛
17962 01-12-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 34581
87657
39113
61579
30358
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 34xxx 87xxx 39xxx 61xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx581 xxx657 xxx113 xxx579 xxx358 80,000៛
17961 01-12-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97290
28947
66534
17924
62785
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 28xxx 66xxx 17xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx290 xxx947 xxx534 xxx924 xxx785 80,000៛
17960 30-11-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27365
03053
40691
23057
79359
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 03xxx 40xxx 23xxx 79xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx365 xxx053 xxx691 xxx057 xxx359 80,000៛
17959 30-11-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 01198
71668
15361
10727
59474
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 01xxx 71xxx 15xxx 10xxx 59xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx198 xxx668 xxx361 xxx727 xxx474 80,000៛
17958 30-11-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 04620
12900
50201
14209
82902
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 04xxx 12xxx 50xxx 14xxx 82xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx620 xxx900 xxx201 xxx209 xxx902 80,000៛
17957 30-11-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 50664
33171
02654
35607
67884
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 50xxx 33xxx 02xxx 35xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx664 xxx171 xxx654 xxx607 xxx884 80,000៛
17956 30-11-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 83701
01636
93363
84107
51131
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 83xxx 01xxx 93xxx 84xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx701 xxx636 xxx363 xxx107 xxx131 80,000៛
17955 30-11-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 47841
15054
91360
20722
26184
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 47xxx 15xxx 91xxx 20xxx 26xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx841 xxx054 xxx360 xxx722 xxx184 80,000៛
17954 30-11-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43906
61585
87578
65014
41673
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 61xxx 87xxx 65xxx 41xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx906 xxx585 xxx578 xxx014 xxx673 80,000៛
17953 30-11-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 60305
65397
02407
04048
50598
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 60xxx 65xxx 02xxx 04xxx 50xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx305 xxx397 xxx407 xxx048 xxx598 80,000៛
1 Of 235