DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
14538 28-01-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23157
05399
37605
47890
28970
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 05xxx 37xxx 47xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx157 xxx399 xxx605 xxx890 xxx970 80,000៛
14537 28-01-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55924
37540
10440
67993
78599
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 37xxx 10xxx 67xxx 78xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx924 xxx540 xxx440 xxx993 xxx599 80,000៛
14536 28-01-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94086
53920
58550
36644
76912
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 53xxx 58xxx 36xxx 76xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx086 xxx920 xxx550 xxx644 xxx912 80,000៛
14535 28-01-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95892
62011
43678
20510
09485
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 62xxx 43xxx 20xxx 09xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx892 xxx011 xxx678 xxx510 xxx485 80,000៛
14534 28-01-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 26924
40091
71355
28302
51736
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 26xxx 40xxx 71xxx 28xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx924 xxx091 xxx355 xxx302 xxx736 80,000៛
14533 28-01-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 24208
67374
80007
08514
78058
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 24xxx 67xxx 80xxx 08xxx 78xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx208 xxx374 xxx007 xxx514 xxx058 80,000៛
14532 27-01-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12636
83435
84481
94680
40938
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 83xxx 84xxx 94xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx636 xxx435 xxx481 xxx680 xxx938 80,000៛
14531 27-01-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 52759
14254
75968
28043
53553
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 52xxx 14xxx 75xxx 28xxx 53xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx759 xxx254 xxx968 xxx043 xxx553 80,000៛
14530 27-01-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94352
01813
25380
59250
64352
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 01xxx 25xxx 59xxx 64xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx352 xxx813 xxx380 xxx250 xxx352 80,000៛
14529 27-01-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 72921
26030
37934
42341
33942
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 72xxx 26xxx 37xxx 42xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx921 xxx030 xxx934 xxx341 xxx942 80,000៛
14528 27-01-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 75787
15893
46510
98775
54841
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 75xxx 15xxx 46xxx 98xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx787 xxx893 xxx510 xxx775 xxx841 80,000៛
14527 27-01-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 38001
89805
23152
83033
30047
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 38xxx 89xxx 23xxx 83xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx001 xxx805 xxx152 xxx033 xxx047 80,000៛
14526 27-01-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 12380
60663
25666
46876
65581
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 12xxx 60xxx 25xxx 46xxx 65xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx380 xxx663 xxx666 xxx876 xxx581 80,000៛
14525 27-01-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 51174
68568
83006
18920
01178
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 51xxx 68xxx 83xxx 18xxx 01xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx174 xxx568 xxx006 xxx920 xxx178 80,000៛
14524 26-01-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56955
54539
67075
77592
72061
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 54xxx 67xxx 77xxx 72xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx955 xxx539 xxx075 xxx592 xxx061 80,000៛
14523 26-01-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 16395
59656
32114
42288
84198
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 16xxx 59xxx 32xxx 42xxx 84xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx395 xxx656 xxx114 xxx288 xxx198 80,000៛
14522 26-01-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 50997
22132
86394
03811
62481
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 50xxx 22xxx 86xxx 03xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx997 xxx132 xxx394 xxx811 xxx481 80,000៛
14521 26-01-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97950
30078
00625
92960
57522
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 30xxx 00xxx 92xxx 57xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx950 xxx078 xxx625 xxx960 xxx522 80,000៛
14520 26-01-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 38382
50791
02521
98771
70196
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 38xxx 50xxx 02xxx 98xxx 70xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx382 xxx791 xxx521 xxx771 xxx196 80,000៛
14519 26-01-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42479
95158
30800
46042
33635
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 95xxx 30xxx 46xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx479 xxx158 xxx800 xxx042 xxx635 80,000៛
14518 26-01-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 81983
43051
04520
41857
18976
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 81xxx 43xxx 04xxx 41xxx 18xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx983 xxx051 xxx520 xxx857 xxx976 80,000៛
14517 26-01-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 74218
75189
64922
88739
83228
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 74xxx 75xxx 64xxx 88xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx218 xxx189 xxx922 xxx739 xxx228 80,000៛
14516 25-01-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87770
44865
80632
81318
70245
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 44xxx 80xxx 81xxx 70xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx770 xxx865 xxx632 xxx318 xxx245 80,000៛
14515 25-01-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 44910
85153
01610
32058
05852
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 44xxx 85xxx 01xxx 32xxx 05xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx910 xxx153 xxx610 xxx058 xxx852 80,000៛
14514 25-01-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78571
98088
43876
49365
66131
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 98xxx 43xxx 49xxx 66xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx571 xxx088 xxx876 xxx365 xxx131 80,000៛
14513 25-01-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 45870
29188
06230
20341
60081
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 45xxx 29xxx 06xxx 20xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx870 xxx188 xxx230 xxx341 xxx081 80,000៛
14512 25-01-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 13220
87937
76911
04491
19871
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 13xxx 87xxx 76xxx 04xxx 19xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx220 xxx937 xxx911 xxx491 xxx871 80,000៛
14511 25-01-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 90601
28465
14159
82250
29515
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 90xxx 28xxx 14xxx 82xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx601 xxx465 xxx159 xxx250 xxx515 80,000៛
14510 25-01-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 55609
59855
46258
84840
71346
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 55xxx 59xxx 46xxx 84xxx 71xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx609 xxx855 xxx258 xxx840 xxx346 80,000៛
14509 25-01-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 61879
13977
04750
21397
45471
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 61xxx 13xxx 04xxx 21xxx 45xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx879 xxx977 xxx750 xxx397 xxx471 80,000៛
1 Of 152