DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
17425 25-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 11930
08312
12137
62288
62609
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 11xxx 08xxx 12xxx 62xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx930 xxx312 xxx137 xxx288 xxx609 80,000៛
17424 25-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 58743
69725
25677
51682
46509
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 58xxx 69xxx 25xxx 51xxx 46xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx743 xxx725 xxx677 xxx682 xxx509 80,000៛
17423 24-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 42152
80162
16052
82645
09200
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 42xxx 80xxx 16xxx 82xxx 09xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx152 xxx162 xxx052 xxx645 xxx200 80,000៛
17422 24-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 46349
65671
90161
05519
06685
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 46xxx 65xxx 90xxx 05xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx349 xxx671 xxx161 xxx519 xxx685 80,000៛
17421 24-09-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15810
68172
91989
07080
25564
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 68xxx 91xxx 07xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx810 xxx172 xxx989 xxx080 xxx564 80,000៛
17420 24-09-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 75780
07553
44050
50478
74087
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 75xxx 07xxx 44xxx 50xxx 74xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx780 xxx553 xxx050 xxx478 xxx087 80,000៛
17419 24-09-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98949
45387
94588
10836
44843
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 45xxx 94xxx 10xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx949 xxx387 xxx588 xxx836 xxx843 80,000៛
17418 24-09-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36868
03175
30540
59735
33765
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 03xxx 30xxx 59xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx868 xxx175 xxx540 xxx735 xxx765 80,000៛
17417 24-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 64045
89806
85745
42475
85988
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 64xxx 89xxx 85xxx 42xxx 85xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx045 xxx806 xxx745 xxx475 xxx988 80,000៛
17416 24-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 23427
21780
97394
37771
33186
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 23xxx 21xxx 97xxx 37xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx427 xxx780 xxx394 xxx771 xxx186 80,000៛
17415 23-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 18588
25075
35981
14600
67112
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 18xxx 25xxx 35xxx 14xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx588 xxx075 xxx981 xxx600 xxx112 80,000៛
17414 23-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 97111
03617
83036
88525
67016
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 97xxx 03xxx 83xxx 88xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx111 xxx617 xxx036 xxx525 xxx016 80,000៛
17413 23-09-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 72280
70170
29708
73156
66790
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 72xxx 70xxx 29xxx 73xxx 66xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx280 xxx170 xxx708 xxx156 xxx790 80,000៛
17412 23-09-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56417
69596
59030
06389
70262
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 69xxx 59xxx 06xxx 70xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx417 xxx596 xxx030 xxx389 xxx262 80,000៛
17411 23-09-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 14038
35659
30787
45544
67458
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 14xxx 35xxx 30xxx 45xxx 67xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx038 xxx659 xxx787 xxx544 xxx458 80,000៛
17410 23-09-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40154
51741
21009
62596
81481
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 51xxx 21xxx 62xxx 81xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx154 xxx741 xxx009 xxx596 xxx481 80,000៛
17409 23-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 67425
91615
37796
71123
45774
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 67xxx 91xxx 37xxx 71xxx 45xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx425 xxx615 xxx796 xxx123 xxx774 80,000៛
17408 23-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 20947
82573
74907
94838
38369
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 20xxx 82xxx 74xxx 94xxx 38xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx947 xxx573 xxx907 xxx838 xxx369 80,000៛
17407 22-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 18442
73859
01310
38008
10203
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 18xxx 73xxx 01xxx 38xxx 10xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx442 xxx859 xxx310 xxx008 xxx203 80,000៛
17406 22-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 14163
70302
53908
84003
60995
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 14xxx 70xxx 53xxx 84xxx 60xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx163 xxx302 xxx908 xxx003 xxx995 80,000៛
17405 22-09-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 21873
61224
83737
25427
20646
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 21xxx 61xxx 83xxx 25xxx 20xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx873 xxx224 xxx737 xxx427 xxx646 80,000៛
17404 22-09-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87677
04739
88519
41719
17134
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 04xxx 88xxx 41xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx677 xxx739 xxx519 xxx719 xxx134 80,000៛
17403 22-09-2020 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 18038
75544
30891
24971
77588
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 18xxx 75xxx 30xxx 24xxx 77xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx038 xxx544 xxx891 xxx971 xxx588 80,000៛
17402 22-09-2020 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78148
36643
62914
59108
33159
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 36xxx 62xxx 59xxx 33xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx148 xxx643 xxx914 xxx108 xxx159 80,000៛
17401 22-09-2020 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 29804
60093
83793
58081
63689
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 29xxx 60xxx 83xxx 58xxx 63xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx804 xxx093 xxx793 xxx081 xxx689 80,000៛
17400 22-09-2020 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 61097
93255
93546
80501
37227
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 61xxx 93xxx 93xxx 80xxx 37xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx097 xxx255 xxx546 xxx501 xxx227 80,000៛
17399 21-09-2020 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95906
05014
68919
42909
27695
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 05xxx 68xxx 42xxx 27xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx906 xxx014 xxx919 xxx909 xxx695 80,000៛
17398 21-09-2020 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 22838
54372
98850
16293
87547
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 22xxx 54xxx 98xxx 16xxx 87xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx838 xxx372 xxx850 xxx293 xxx547 80,000៛
17397 21-09-2020 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 14342
77047
94508
07118
63224
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 14xxx 77xxx 94xxx 07xxx 63xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx342 xxx047 xxx508 xxx118 xxx224 80,000៛
17396 21-09-2020 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 41459
67023
71686
39708
40815
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 41xxx 67xxx 71xxx 39xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx459 xxx023 xxx686 xxx708 xxx815 80,000៛
1 Of 217