DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
13997 22-11-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 00312
72117
29062
55130
68721
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 00xxx 72xxx 29xxx 55xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx312 xxx117 xxx062 xxx130 xxx721 80,000៛
13996 21-11-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 30289
09178
37250
07648
25219
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 30xxx 09xxx 37xxx 07xxx 25xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx289 xxx178 xxx250 xxx648 xxx219 80,000៛
13995 21-11-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 49483
61319
51045
27542
73146
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 49xxx 61xxx 51xxx 27xxx 73xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx483 xxx319 xxx045 xxx542 xxx146 80,000៛
13994 21-11-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 78481
61117
80204
66491
65128
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 78xxx 61xxx 80xxx 66xxx 65xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx481 xxx117 xxx204 xxx491 xxx128 80,000៛
13993 21-11-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 92063
94056
17076
49458
42143
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 92xxx 94xxx 17xxx 49xxx 42xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx063 xxx056 xxx076 xxx458 xxx143 80,000៛
13992 21-11-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 65796
67740
51803
74631
68156
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 65xxx 67xxx 51xxx 74xxx 68xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx796 xxx740 xxx803 xxx631 xxx156 80,000៛
13991 21-11-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 87113
24363
72321
49316
98946
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 87xxx 24xxx 72xxx 49xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx113 xxx363 xxx321 xxx316 xxx946 80,000៛
13990 21-11-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 67252
66596
62941
06280
45064
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 67xxx 66xxx 62xxx 06xxx 45xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx252 xxx596 xxx941 xxx280 xxx064 80,000៛
13989 21-11-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 38021
75730
84394
62939
51119
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 38xxx 75xxx 84xxx 62xxx 51xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx021 xxx730 xxx394 xxx939 xxx119 80,000៛
13988 20-11-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94205
92049
88114
51668
29911
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 92xxx 88xxx 51xxx 29xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx205 xxx049 xxx114 xxx668 xxx911 80,000៛
13987 20-11-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 91604
25701
62524
23692
75913
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 91xxx 25xxx 62xxx 23xxx 75xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx604 xxx701 xxx524 xxx692 xxx913 80,000៛
13986 20-11-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 15370
45886
22738
42900
47408
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 15xxx 45xxx 22xxx 42xxx 47xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx370 xxx886 xxx738 xxx900 xxx408 80,000៛
13985 20-11-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 86337
19958
00783
62310
59176
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 86xxx 19xxx 00xxx 62xxx 59xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx337 xxx958 xxx783 xxx310 xxx176 80,000៛
13984 20-11-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 98532
14419
13974
22393
45026
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 98xxx 14xxx 13xxx 22xxx 45xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx532 xxx419 xxx974 xxx393 xxx026 80,000៛
13983 20-11-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95043
87875
96511
21062
30134
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 87xxx 96xxx 21xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx043 xxx875 xxx511 xxx062 xxx134 80,000៛
13982 20-11-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 01226
58284
00968
82532
54312
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 01xxx 58xxx 00xxx 82xxx 54xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx226 xxx284 xxx968 xxx532 xxx312 80,000៛
13981 20-11-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 74335
28789
59099
76305
06002
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 74xxx 28xxx 59xxx 76xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx335 xxx789 xxx099 xxx305 xxx002 80,000៛
13980 19-11-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 37633
17665
82153
54176
57712
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 37xxx 17xxx 82xxx 54xxx 57xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx633 xxx665 xxx153 xxx176 xxx712 80,000៛
13979 19-11-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 82199
80517
28380
01790
24752
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 82xxx 80xxx 28xxx 01xxx 24xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx199 xxx517 xxx380 xxx790 xxx752 80,000៛
13978 19-11-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 47962
23800
96325
49119
81281
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 47xxx 23xxx 96xxx 49xxx 81xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx962 xxx800 xxx325 xxx119 xxx281 80,000៛
13977 19-11-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 38133
48632
87469
36491
22672
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 38xxx 48xxx 87xxx 36xxx 22xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx133 xxx632 xxx469 xxx491 xxx672 80,000៛
13976 19-11-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 30140
07239
43886
21751
78102
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 30xxx 07xxx 43xxx 21xxx 78xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx140 xxx239 xxx886 xxx751 xxx102 80,000៛
13975 19-11-2019 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 36381
37806
32313
13746
17431
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 36xxx 37xxx 32xxx 13xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx381 xxx806 xxx313 xxx746 xxx431 80,000៛
13974 19-11-2019 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 84831
65320
86787
27370
90467
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 84xxx 65xxx 86xxx 27xxx 90xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx831 xxx320 xxx787 xxx370 xxx467 80,000៛
13973 19-11-2019 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94324
00001
42290
36708
87723
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 00xxx 42xxx 36xxx 87xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx324 xxx001 xxx290 xxx708 xxx723 80,000៛
13972 18-11-2019 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 33519
17008
56800
49066
44321
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 33xxx 17xxx 56xxx 49xxx 44xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx519 xxx008 xxx800 xxx066 xxx321 80,000៛
13971 18-11-2019 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 71299
50199
51632
19189
12052
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 71xxx 50xxx 51xxx 19xxx 12xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx299 xxx199 xxx632 xxx189 xxx052 80,000៛
13970 18-11-2019 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19903
73969
32430
49005
27401
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 73xxx 32xxx 49xxx 27xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx903 xxx969 xxx430 xxx005 xxx401 80,000៛
13969 18-11-2019 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 14415
32702
63269
42310
93309
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 14xxx 32xxx 63xxx 42xxx 93xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx415 xxx702 xxx269 xxx310 xxx309 80,000៛
13968 18-11-2019 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 69126
19449
59399
51897
28233
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 69xxx 19xxx 59xxx 51xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx126 xxx449 xxx399 xxx897 xxx233 80,000៛
1 Of 134