DRAGON BRINGS LUCK


លទ្ធផលឆ្នោត ប្រាំសំណាង

បង្ហាញទាំងអស់
ល.រ. ថ្ងៃ​ចេញឆ្នោត លទ្ធផលឆ្នោត A B C D E រង្វាន់ (ទិញ្ញ100៛) មើលពត័មានលំអិត
20767 28-10-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 94533
01199
98066
60574
89152
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 94xxx 01xxx 98xxx 60xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx533 xxx199 xxx066 xxx574 xxx152 80,000៛
20766 28-10-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 27324
34236
07428
49648
95172
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 27xxx 34xxx 07xxx 49xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx324 xxx236 xxx428 xxx648 xxx172 80,000៛
20765 28-10-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 14321
40862
97391
56437
89960
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 14xxx 40xxx 97xxx 56xxx 89xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx321 xxx862 xxx391 xxx437 xxx960 80,000៛
20764 28-10-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40509
42271
49447
37465
95555
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 42xxx 49xxx 37xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx509 xxx271 xxx447 xxx465 xxx555 80,000៛
20763 28-10-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 19933
50626
92858
12403
17182
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 19xxx 50xxx 92xxx 12xxx 17xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx933 xxx626 xxx858 xxx403 xxx182 80,000៛
20762 28-10-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 95650
36082
52149
28942
87008
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 95xxx 36xxx 52xxx 28xxx 87xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx650 xxx082 xxx149 xxx942 xxx008 80,000៛
20761 28-10-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 33112
32141
59012
06831
23333
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 33xxx 32xxx 59xxx 06xxx 23xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx112 xxx141 xxx012 xxx831 xxx333 80,000៛
20760 28-10-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 07311
52634
51437
48783
59127
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 07xxx 52xxx 51xxx 48xxx 59xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx311 xxx634 xxx437 xxx783 xxx127 80,000៛
20759 28-10-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 56171
22058
15675
88801
06858
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 56xxx 22xxx 15xxx 88xxx 06xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx171 xxx058 xxx675 xxx801 xxx858 80,000៛
20758 27-10-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 41331
97076
01519
17547
40633
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 41xxx 97xxx 01xxx 17xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx331 xxx076 xxx519 xxx547 xxx633 80,000៛
20757 27-10-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 91585
25149
76397
20740
97066
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 91xxx 25xxx 76xxx 20xxx 97xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx585 xxx149 xxx397 xxx740 xxx066 80,000៛
20756 27-10-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 04768
28100
45967
39361
99019
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 04xxx 28xxx 45xxx 39xxx 99xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx768 xxx100 xxx967 xxx361 xxx019 80,000៛
20755 27-10-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 52554
79653
08171
40566
87573
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 52xxx 79xxx 08xxx 40xxx 87xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx554 xxx653 xxx171 xxx566 xxx573 80,000៛
20754 27-10-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 72307
36035
11477
88101
28130
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 72xxx 36xxx 11xxx 88xxx 28xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx307 xxx035 xxx477 xxx101 xxx130 80,000៛
20753 27-10-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88313
25348
08651
39414
20732
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 25xxx 08xxx 39xxx 20xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx313 xxx348 xxx651 xxx414 xxx732 80,000៛
20752 27-10-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 71233
16919
81176
08128
70743
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 71xxx 16xxx 81xxx 08xxx 70xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx233 xxx919 xxx176 xxx128 xxx743 80,000៛
20751 27-10-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 59930
34480
51935
97865
12981
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 59xxx 34xxx 51xxx 97xxx 12xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx930 xxx480 xxx935 xxx865 xxx981 80,000៛
20750 27-10-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 39029
64197
22720
59227
30423
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 39xxx 64xxx 22xxx 59xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx029 xxx197 xxx720 xxx227 xxx423 80,000៛
20749 26-10-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 76340
99441
69522
89266
83504
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 76xxx 99xxx 69xxx 89xxx 83xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx340 xxx441 xxx522 xxx266 xxx504 80,000៛
20748 26-10-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 02203
72425
80555
56585
71771
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 02xxx 72xxx 80xxx 56xxx 71xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx203 xxx425 xxx555 xxx585 xxx771 80,000៛
20747 26-10-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 70389
03877
73785
07763
62451
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 70xxx 03xxx 73xxx 07xxx 62xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx389 xxx877 xxx785 xxx763 xxx451 80,000៛
20746 26-10-2021 15:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 89123
38444
22360
89201
88339
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 89xxx 38xxx 22xxx 89xxx 88xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx123 xxx444 xxx360 xxx201 xxx339 80,000៛
20745 26-10-2021 13:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 40855
32378
46682
97926
95370
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 40xxx 32xxx 46xxx 97xxx 95xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx855 xxx378 xxx682 xxx926 xxx370 80,000៛
20744 26-10-2021 11:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 41334
15731
84109
53420
40458
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 41xxx 15xxx 84xxx 53xxx 40xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx334 xxx731 xxx109 xxx420 xxx458 80,000៛
20743 26-10-2021 10:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 43414
82160
35688
59886
16715
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 43xxx 82xxx 35xxx 59xxx 16xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx414 xxx160 xxx688 xxx886 xxx715 80,000៛
20742 26-10-2021 9:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 62884
86775
29189
96593
30624
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 62xxx 86xxx 29xxx 96xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx884 xxx775 xxx189 xxx593 xxx624 80,000៛
20741 26-10-2021 8:00 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 93223
53023
99375
29643
98968
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 93xxx 53xxx 99xxx 29xxx 98xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx223 xxx023 xxx375 xxx643 xxx968 80,000៛
20740 25-10-2021 19:45 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 88536
57954
31848
37699
16434
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 88xxx 57xxx 31xxx 37xxx 16xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx536 xxx954 xxx848 xxx699 xxx434 80,000៛
20739 25-10-2021 18:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 04771
28100
45967
39361
30006
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 04xxx 28xxx 45xxx 39xxx 30xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx771 xxx100 xxx967 xxx361 xxx006 80,000៛
20738 25-10-2021 16:30 ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាង 66745
80707
86561
63734
43801
500,000៛
មើលពត័មានលំអិត
រង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ខាងដើម 66xxx 80xxx 86xxx 63xxx 43xxx 9,000៛
រង្វាន់លួងចិត្តបីខ្ទង់ខាងចុង xxx745 xxx707 xxx561 xxx734 xxx801 80,000៛
1 Of 318